دانش بنیان

دانش بنیان
  • ۷
  • مرداد
  • دانش بنیان

    به موجب آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان ،شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به ...