اخبار و مقالات

انتقادات در شبکه های اجتماعی
 • ۱۸
 • مرداد
 • انتقادات در شبکه های اجتماعی

  پاسخ به انتقادات در شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر برند این نوشته ترجمه وفادارانه ای است از مقاله ای ازسایت ...

  ثبت آثار فکری
 • ۱۸
 • مرداد
 • ثبت آثار فکری

  تمبر زمانی ثبت آثار فکری:ارزش و اهمیت WIPO PROOF آیا ایده را می توان ثبت کرد؟ من یک موسیقی جدید ساخته ام؟ ...

  ثبت و طراحی قوی آیکن
 • ۱۸
 • مرداد
 • ثبت و طراحی قوی آیکن

  ده شرط برای ثبت و طراحی قوی آیکن اپلیکیشن ها این نوشته ترجمه وفادارنه ای است از یک مقاله در مجله WIPO ...